รับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ English-Thai Thai-English Translation

108Translation ศูนย์แปลเอกสาร บริการรับแปลภาษานานาชาติ อันดับ 1

บริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษา รับแปลเอกสารนานาชาติ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น บริการจัดหาล่ามแปลภาษา โดยทีมแปลผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณกำลังมีความต้องการแปลภาษาหรือแปลเอกสาร ศูนย์แปลภาษาและศูนย์แปลเอกสาร 108ทรานสเลชั่น เราคือศูนย์บริการแปลภาษาที่ให้บริการด้านการแปลภาษา บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารราชการ พร้อมบริการจัดหาและส่งล่ามนานาชาติ ลูกค้าจะได้รับมอบงานแปลเอกสารที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรมที่สามารถจ่ายได้ และมีความถูกต้องครบถ้วนตามที่ท่านต้องการ

สามารถติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับการแปลภาษา และแปลเอกสารต่างๆ กับเราได้  24 ชั่วโมง..... ( บริการทุกวัน ) นะคะ ^^

เพิ่มเพื่อน        

Line Id: @108translations (ตอบกลับเร็วมาก)

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  Email : 108translations@gmail.com

 รับแปลภาษาอังกฤษ    แปลเอกสารภาษาอังกฤษ    ศูนย์แปลเอกสารภาษาอังกฤษ

บริษัทแปลภาษาอังกฤษ   รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย   รับแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ   ที่รับแปลภาษาอังกฤษ  รับแปลภาษาอังกฤษราคาถูก

 

การรันตีคุณภาพผลงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษกับบริษัทชื่อดังของประเทศ

ศูนย์แปลเอกสารภาษาอังกฤษ 108 ทรานสเลชั่น ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย

ให้เป็นผู้ดำเนินการแปลเอกสารภาษาอังกฤษให้กับบริษัทมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง แปลภาษาอังกฤษ 

นักแปลภาษาอังกฤษ 

  มั่นใจในคุณภาพงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษจาก

  นักแปลภาษาอังกฤษ คุณภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   งานแปลภาษาอังกฤษที่ดี จากนักแปลคุณภาพ จบจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 

   คณะอักษรศาสตร์ เอกอังกฤษ  เกียรตินิยมอันดับ 2 

   การันตีคุณภาพสอบ Toeic เต็ม 990

 แปลภาษาอังกฤษด่วน

ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ

    มาตรฐานของหน้าขนาด A4, ฟ้อนท์ Angsana New 16 ส่วนที่เป็นรูปภาพหรือกราฟจะไม่นำมาคิดค่าแปลเอกสาร

รับแปลภาษาอังกฤษ ดยนักแปลเกีรยตินิยมอันดับ 1 ม.จุฬาลงกรณ์ และ ม.ธรรมศาสตร์ และนักแปลชาวอังกฤษเจ้าของภาษา ที่มีคุณวุฒิจบเอกภาษาไทย ที่ได้รับการรับรอง มีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  และนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยที่มีประสบการณ์ และความรู้คุณวุฒิปริญญาเอก อาจารย์สอนภาษา มากด้วยประสบการณ์การแปลเอกสารภาษาไทยป็นภาษาอังกฤษ   แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย มาแล้ว มากกว่า 10 ปี 

รับแปลภาษาอังกฤษ    แปลภาษาอังกฤษ-ไทย     แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ     

ล่ามภาษาอังกฤษ บริการจัดส่งล่ามภาษาไทย-อังกฤษ ที่มีประสบการณ์ การเป็นล่ามภาษาอังกฤษแปลเป็น ภาษาไทย  มายาวนาน มากกว่า 10 ปี ล่ามภาษาอังกฤษทุกท่าน ล้วนมีความชำนาญและมีผลงานทั้งกับหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ  ลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการล่ามภาษาอังกฤษของเรา จะสบายใจได้กับการติดต่อสือสารทางธุรกิจของท่าน ซึ่งจะผ่านลุล่วงไปได้อย่างดี ด้วยการสื่อสารภาษาไทย-อังกฤษ ที่มีคุณภาพของล่าม ที่บริษัทบีบีเคฯ จัดส่งให้กับท่าน 

 

 บริการแปลภาษาอื่นๆ ของทางศูนย์แปลเอกสาร 108 Translation
ผลงาน แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย - ภาษาไทยเป็นอังกฤษ

บริษัท บีบีเคทราสเลชั่นฯ รับแปลภาษา รับแปลเอกสารราชการ แปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆทั่วโลก 

พร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 

 
รับแปลภาษาอังกฤษ
 
รับแปลเอกสารราชการต่างๆ พร้อมรับรองเอกสาร (นิติกรณ์)

ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (แจ้งวัฒนะ)

บริษัท บีบีเคทราสเลชั่นฯ รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารราชการ แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และรับแปลภาษาอื่นๆทั่วโลก 

แปลเอกสารพร้อมประทับตรารับรองคำแปลภาษาถูกต้อง จากบริษัทแปลภาษาของเราทุกฉบับ 

 
รับแปลภาษาอังกฤษ
ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ

 

ออฟฟิตสำนักงานใหญ่ ศูนย์แปลเอกสารแจ้งวัฒนะ

 อยู่ห่างจากกงสุลแจ้งวัฒนะ เพียง 4 กม. เท่านั้น

ตั้งอยู่เลขที่  5/2587 ม.10 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : 02-001-1549 แฟกซ์ : 02-001-5283

มือถือ : 063-271-7591 , 081-495-2200

การยื่นขอรับรองเอกสาร (นิติกรณ์)  ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ดังนี้ 

     เอกสารแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ  

 1. รับแปลภาษาอังกฤษสูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
 2. รับแปลภาษาอังกฤษใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ
 3. รับแปลภาษาอังกฤษทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี
  งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ
 4. รับแปลภาษาอังกฤษใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน หรือมิเช่นนั้น สถาบันการศึกษาดังกล่าวต้องจัดส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาให้กรมการกงสุล กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทราบเป็นการล่วงหน้า หากเป็นการรับรองสำเนาเอกสารการศึกษา จะต้องให้สถาบันการศึกษารับรองในสำเนานั้นเสียก่อน
 5. รับแปลภาษาอังกฤษใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ

    เอกสารแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

 1. รับแปลภาษาอังกฤษสูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 2. รับแปลภาษาอังกฤษใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
 3. รับแปลภาษาอังกฤษทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
 4. รับแปลภาษาอังกฤษใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

เพื่อขอรับรองเอกสาร (นิติกรณ์) ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน 108 ทรานสเลชั่นของเราได้เลยค่ะ

 

 

ยินดีให้คำปรึกษา ตอบทุกข้อสงสัยการแปลเอกสารทุกชนิดค่ะ

โทร 063-271-7591 , 081-495-2200

ออฟฟิศ : 02-001-1549  แฟกซ์ : 02-001-5283

รับแปลภาษาอังกฤษด่วน ภาษาคุณภาพ ติดต่อง่ายหลากหลายช่องทางได้ 24 ชม.

 

 

 

Visitors: 535,164