รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า Visa

รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า Visa

108 Translation ศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษา
พร้อมบริการรับรองเอกสาร คุณภาพ บริการรวดเร็ว

ศูนย์แปลเอกสารยื่นขอวีซ่า (Visa) พร้อม Certified พร้อมบริการรับรองเอกสาร จากบริษัทแปล 108 ทรานสเลชั่น ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับแปลเอกสารราชการต่างๆ พร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (แจ้งวัฒนะ) บริษัท บีบีเคทราสเลชั่นฯ รับแปลภาษา รับแปลเอกสารราชการ แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆทั่วโลก พร้อมประทับตรารับรองคำแปลภาษาถูกต้อง จากบริษัทแปลภาษาของเราทุกฉบับ

สามารถติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับการแปลภาษา และแปลเอกสารต่างๆ กับเราได้  24 ชั่วโมง..... ( บริการทุกวัน ) นะคะ ^^

เพิ่มเพื่อน        

Line Id: @108translations (ตอบกลับเร็วมาก)

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  Email : 108translations@gmail.com

ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาการรับรองโนตารี่พับลิค (Notary public) Online 24 hrs.

จากบริษัทแปล 108 ทรานสเลชั่น ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
รับแปลเอกสารราชการต่างๆ พร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (แจ้งวัฒนะ) 
บริษัท บีบีเคทราสเลชั่นฯ รับแปลภาษา รับแปลเอกสารราชการ แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆทั่วโลก 
พร้อมประทับตรารับรองคำแปลภาษาถูกต้อง จากบริษัทแปลภาษาของเราทุกฉบับ 

 www.facebook.com/108Translation

บริการแปลเอกสารรับรองเอกสาร รับรองบุคคล รับรองลายมือชื่อ
รับรองคำแปล โดยทนายความ โนตารี่พับลิค (Notary public)

" แปลเร็ววววว รับรองโนตารี่พับลิคด่วน กับทีมงานมืออาชีพ ในราคาที่ไม่แพง"

 
                              
 
         

 

ออฟฟิตสำนักงานใหญ่ ศูนย์แปลเอกสารแจ้งวัฒนะ

อยู่ห่างจากกรมการกงสุลแจ้งวัฒนะ กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเพียง 10 นาที เท่านั้น

ตั้งอยู่เลขที่  5/2578 ม.10 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : 02-001-1549 แฟกซ์ : 02-001-5283

มือถือ : 089-022-8238 , 081-495-2200

 

การแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่านั้น

เอกสารที่ประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับเอกสารประกอบการขอวีซ่า ผู้ขอจะต้องยื่นเอกสารตัวจริงเฉพาะ Passport และสมุดเงินฝาก สำหรับเอกสารอื่นๆผู้ขอสามารถยื่นเอกสารสำเนาพร้อมรับรองสำเนาด้วย และหากเอกสารใดที่เป็นภาษาไทย จะต้องยื่นคำแปลเอกสารแนบตามไปด้วย

 

วีซ่าท่องเที่ยว

Passport ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

บัตรประจำตัวประชาชน (Thai National ID Card)

ทะเบียนบ้าน  (House Particulars)

หากมีสถานะภาพการสมรส หรือหย่า ให้แสดงทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่า ด้วย

หากเดินทางพร้อมพี่น้อง ต้องแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่นสูติบัตร เป็นต้น

หนังสือรับรองการทำงาน / หากประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือทะเบียนการค้า บัญชีผู้ถือหุ้น

หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน

กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ใช้หนังสือรับรองสถานะภาพนักเรียน/นักศึกษา

กรณีได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการเดินทางให้ แสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้ที่สนับสนุนการเงิน

กรณีได้รับเชิญจากบุคคลที่อยู่ต่างประเทศให้ แนบจดหมายคำเชิญ อีเมล หรือหลักฐานการติดต่อกับบุคคลที่อยู่ในประเทศนั้นๆ หรือรูปถ่าย

สมุดบัญชีธนาคาร (Book Bank) ตัวจริง

กรณีผู้ที่ยื่นขอวีซ่ามีอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทาง โดยที่บิดาและมารดา ติดต่อขอได้จากที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต

 

วีซ่าธุรกิจระยะสั้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

 • Passport ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 • บัตรประจำตัวประชาชน  (Thai National ID Card)

 • ทะเบียนบ้าน  (House Particulars)

 • หากมีสถานะภาพการสมรส หรือหย่า ให้แสดงทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่า ด้วย

 • หากเดินทางพร้อมญาติ/พี่น้อง ต้องแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่นสูติบัตร เป็นต้น

 • หนังสือรับรองการทำงาน / หากประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือทะเบียนการค้า บัญชีผู้ถือหุ้น

 • หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน

 • กรณีได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการเดินทางให้ แสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้ที่สนับสนุนการเงิน

 • เอกสารแสดงการติดต่อกับหน่วยงาน หรือบริษัทในประเทศนั้นๆ

 • สมุดบัญชีธนาคาร (Book Bank) ตัวจริง

 • กรณีนายจ้างหรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จะต้องแสดงหลักฐานประกอบการอ้างอิง รวมถึงจดหมายจากนายจ้าง ระบุเงินเดือน ระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาที่อนุมัติให้เดินทาง

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามบริการแปลเอกสารราชการ  รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า สถานทูตฯ ทั่วโลก ประจำประเทศไทย

 

ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท !!!

 

ศูนย์แปลเอกสาร 108 ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า สถานทูตต่างๆ ทั่วโลก แปลภาษานานาชาติ

โดย บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์พริ้นติ้ง จำกัด บริการเป็นที่กันเอง ด้วยทีมนักแปลคุณภาพ 

ราคาที่เป็นกันเอง ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา

ติดต่อ 02-001-1549  สายด่วน 24 ชม. โทร 089-022-8238 , 081-495-2200 

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  Email : 108translation@gmail.com

ผลงาน แปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า
แปลเอกสาร ขอวีซ่าฝรั่งเศส แปลภาษาไทย-อังกฤษ
 

หลวงพ่อเดินทางมาใช้บริการแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประเทศฝรั่งเศส 

งานนี้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะค่ะ ทำบุญถวายเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อไปค่ะ 

 
  
 
 
 

บริการแปลเอกสาร ยื่นขอวีซ่า รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า พาสปอร์ต แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องจากบริษัทแปลของเรา บริการรับแปลเอกสาร เพื่อยื่นกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ยื่นขอวีซ่า  รับแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเป็นภาษาจีน ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี  หรือภาษาอื่นๆ รับแปลเอกสารราชการทุกภาษา

 รับแปลเอกสารราชการ ด่วน 24 ชม. ! เพราะเราเข้าใจถึงความสำคัญในการใช้งานเอกสารต่างๆของลูกค้า สำหรับในการยื่นขอเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ หรือต่ออายุการเดินทาง หรือเหตุผลอื่นๆอีกมากมาย ฯลฯ ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสารในเวลาที่จำกัดเร่งด่วน ศูนย์แปลเอกสารราชการของเรา จึงมีบริการรับแปลเอกสารด่วน 24 ชม. เพื่อให้เอกสารราชการของลูกค้าทุกท่าน ดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนด ซึ่งลูกค้าสามารถมารอรับบริการแปลเอกสารราชการ ได้ที่บริษัทแปลเอกสารของเราได้เลยค่ะ

สามารถติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับการแปลภาษา และแปลเอกสารต่างๆ กับเราได้  24 ชั่วโมง..... ( บริการทุกวัน ) นะคะ ^^

เพิ่มเพื่อน        

Line Id: @108translations (ตอบกลับเร็วมาก)

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  Email : 108translations@gmail.com

Visitors: 530,384