อัตราค่าบริการแปลเอกสาร

อัตราค่าบริการแปลสำหรับเอกสารทั่วๆไป 

เช่น สัญญาต่างๆ ประกาศกระทรวง ทบวง กรม เอกสารทางธุรกิจการค้าทั่วไป

 

  • แปลเอกสารอังกฤษ <---> ไทย  เริ่มต้นที่หน้าละ 150 - 600 บาท

  • แปลเอกสารภาษาอื่น ๆ เริ่มต้นที่หน้าละ 300 บาท

 
 มาตรฐานของหน้าขนาด A4, ฟ้อนท์ Angsana New 16 ส่วนที่เป็นรูปภาพหรือกราฟจะไม่นำมาคิดค่าแปล
 
 
 

 ราคาแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ

 ราคาแปลเอกสาร ภาษาญี่ปุ่น

 ราคาแปลเอกสาร ภาษาจีน

 ราคาแปลเอกสาร ภาษาเกาหลี

  มาตรฐานของหน้าขนาด A4, ฟ้อนท์ Angsana New 16 ส่วนที่เป็นรูปภาพหรือกราฟจะไม่นำมาคิดค่าแปล

 

ตราค่าบริการแปลสำหรับเอกสารราชการทั่วไป 

เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน พร้อมบริการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ

 

  • เฉพาะค่าแปลเอกสาร  ฟอร์มละ 150 - 400 บาท (ไทย <---> อังกฤษ)

  • ค่าบริการเดินเรื่องรับรองเอกสาร กับกรมการกงสุล--เริ่มต้นที่ 500 บาท

  • กรณีเดินเรื่องรับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่างๆ คิดค่าบริการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระยะทาง เริ่มต้นที่ 2000 บาท/งาน

 

 ขั้นตอนการทำงาน การใช้บริการแปลภาษา แปลเอกสาร

 

  • ลูกค้าสามารถส่งไฟล์งานมาทางอีเมล์ 108translations@gmail.com แล้วโทรคอนเฟิมที่ 063-271-7591

  • ตรวจสอบต้นฉบับงานแปล รูปแบบ ประเมินราคางานแปล พร้อมกำหนดวันรับงาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดโดยผู้ใช้บริการ

  • ยืนยันการใช้บริการแปล โดยชำระเงินค่าแปลเอกสารของท่าน การชำระเงิน

  • จัดงานให้กับนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญงานแปลในสาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ

  • ส่งมอบงานตามกำหนด โดยจะจัดส่งงานแปลให้กับลูกค้าทางอีเมล์ แฟกซ์หรือส่งทางไปรษณีย์ EMS โดยเนื้อหาของงานได้รับการจัดหน้า ตามแบบฟร์อมของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที

Visitors: 474,410