วิธีการเลือกร้านรับแปลเอกสาร

ศูนย์แปลเอกสารวิธีการเลือกร้านรับแปลเอกสาร

10 ข้อควรรู้ก่อนการเลือกศูนย์แปลเอกสาร

 ศูนย์แปลเอกสาร

          “ภาษา” เป็นหนึ่งในสมบัติทางวัฒนธรรมและเครื่องมือสำคัญที่มนุษย์ใช้เป็นสื่อกลางในการพูดคุยสื่อสาร แสดงความคิดเห็น บอกเล่าเรื่องราว หรือถ่ายทอดความรู้สึกระหว่างกัน ซึ่งด้วยการพัฒนาก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านการสื่อสารอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้สังคมของเราเกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภาษามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเรียน การทำงาน หรือแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวัน ภาษาที่ถูกนำมาใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนั้นก็ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งอีกต่อไป

          ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้มีศูนย์แปลเอกสารหรือบริษัทรับแปลเอกสารเกิดขึ้นมากมาย เพื่อช่วยรองรับความต้องการในการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารด้านกฎหมาย หรือการแปลเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์และทักษะชั้นสูงในการขัดเกลาและถ่ายทอดเนื้อหาสำคัญของเอกสารออกมาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สำหรับใครที่กำลังสนใจการใช้บริการแปลภาษาแต่ยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร หรือมีเรื่องไหนที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษก่อนการเลือกใช้บริการที่ศูนย์แปลเอกสารบ้าง วันนี้เราก็มี 10 ข้อควรรู้ก่อนการเลือกบริษัทแปลเอกสารมาฝากทุกคนกันค่ะ


1. ความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสาร

          ในปัจจุบันนี้มีศูนย์แปลเอกสารหรือบริษัทรับแปลเอกสารใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อช่วยรองรับต่อความต้องการในแปลเอกสารสำคัญต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการเรียนหรือการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปัจจัยสำคัญที่ผู้ที่ต้องการใช้บริการแปลเอกสารควรเลือกพิจารณาเป็นลำดับแรก คือ ความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารของบริษัทรับแปลเอกสาร ซึ่งสามารถทำการเลือกพิจารณาได้จากประสบการณ์ในการแปล รวมไปถึงผลการสอบวัดระดับด้านภาษาต่าง ๆ ของผู้แปล เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับงานแปลเอกสารที่มีคุณภาพ โดยมีการแปลออกมาได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์ และมีการแปลความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่ไม่คลาดเคลื่อนไปจากต้นฉบับ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ภาพลักษณ์ของผู้ใช้บริการแปลเอกสารดูมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น2. ประสบการณ์ในการแปลเอกสาร

          นอกเหนือไปจากความรู้และความเข้าใจในการแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องแล้วนั้น ประสบการณ์ในการรับแปลเอกสารหลากหลายชิ้นงานและหลากหลายประเภทของศูนย์แปลเอกสาร ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถไว้วางใจได้ว่า เอกสารที่ผ่านการแปลภาษาจากบริษัทรับแปลเอกสารที่มีความเชี่ยวชาญจะถูกแปลออกมาได้อย่างถูกต้อง สละสลวย เข้าใจง่าย และมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับประเภทของเอกสาร รวมไปถึงยังส่งผลให้เอกสารถูกจัดหน้า จัดรูปแบบตัวอักษร รวมไปถึงการจัดวางภาพประกอบ ตาราง หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และคงเอาไว้ซึ่งรูปแบบที่เหมือนกับต้นฉบับได้มากที่สุด เสมือนได้อ่านต้นฉบับจากภาษานั้นจริง ๆ


3. ราคาในการแปลเอกสาร

          โดยทั่วไปแล้ว อัตราค่าบริการในการแปลเอกสารนั้นไม่ได้มีการกำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานที่แน่นอน เนื่องจากศูนย์แปลเอกสารมักจะคิดราคาในการแปลเอกสารจากจำนวนคำ และจำนวนหน้าของเอกสารที่ต้องการจะแปล รวมไปถึงความยากง่ายของเนื้อหา ความเร่งด่วนในการแปลเอกสาร และชื่อเสียงของบริษัทรับแปลเอกสาร ส่งผลให้ราคาในการแปลเอกสารจึงอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปกันตามความเชี่ยวชาญและคุณภาพของผลงานที่จะได้รับ ผู้ที่ต้องการจ้างแปลเอกสารจึงควรพูดคุยและตกลงราคาในการแปลเอกสาร รวมไปถึงเรื่องของการจ่ายเงินมัดจำก่อนการเริ่มงานให้เสร็จเรียบร้อย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของราคาแปลเอกสารที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือการถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มหลังจากแปลเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว


4. ระยะเวลาในการแปลเอกสาร

          ระยะเวลาในการแปลเอกสาร และกำหนดการสำหรับส่งงานแปลเอกสารฉบับสมบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้บริการแปลเอกสารควรพูดคุยกับศูนย์แปลภาษาให้เข้าใจก่อนการจ่ายเงินและการเริ่มต้นทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้บริการมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารแปลแบบเร่งด่วน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถรู้ได้ว่าตนเองจะได้รับงานแปลฉบับที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานในวันไหน และสามารถนำงานแปลเอกสารไปใช้ทำงานต่อไปได้ตรงตามกำหนดการที่วางเอาไว้หรือไม่ ซึ่งผู้ใช้บริการแปลเอกสารควรทำสัญญาในเรื่องราคาและกำหนดการสำหรับการส่งงานแปลเอกสารกับบริษัทรับแปลเอกสารให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้มีหลักฐานสำหรับการเรียกร้องค่าเสียในกรณีที่เกิดการส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด  


 

5. ความถูกต้องแม่นยำในการแปลเอกสาร

          ความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการแปลเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการแปลเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในการแปลเนื้อหาและคำศัพท์ที่มีความเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การแปลเอกสารกฎหมาย เอกสารด้านอุตสาหกรรม เอกสารด้านการศึกษา หรือเอกสารด้านการวิจัย เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ใช้งานบริการแปลเอกสารจึงควรเลือกบริษัทแปลเอกสารที่มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือในระดับมืออาชีพ เพื่อเป็นการป้องกันการได้รับงานแปลเอกสารที่มีการแปลผิด หรือมีจุดบกพร่อง ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเสียหายจากการใช้งานเอกสารที่มีใจความผิดพลาดแล้ว ยังทำให้ผู้ใช้บริการต้องสูญเสียเวลาไปกับการรอแก้เอกสารอย่างที่ไม่ควรจะเป็น


6. ประเภทของงานแปลเอกสารที่เชี่ยวชาญ

          นอกเหนือไปจากการเลือกใช้งานร้านรับแปลเอกสารที่ได้มาตรฐานแล้ว การเลือกบริษัทรับแปลเอกสารที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถตอบโจทย์การแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การแปลเอกสารราชการ หรือการแปลเอกสารที่มีมากกว่า 1 ภาษา ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการแปลภาษาได้รับงานแปลเอกสารที่ถูกแปลมาอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว บริษัทรับแปลภาษาแต่ละแห่งนั้นจะมีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งบริษัทรับแปลภาษาบางแห่งยังเป็นเพียงบริษัทรับแปลภาษาขนาดเล็กจึงทำให้มีผู้แปลภาษาเพียงแค่ไม่กี่ภาษาเท่านั้น หากผู้ใช้บริการต้องการผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษาที่หลากหลายจึงจำเป็นที่จะต้องมองหาบริษัทขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความถนัดในการแปลภาษาและการแปลเอกสารที่ต้องการมากที่สุดนั่นเอง


7. ขั้นตอนในการแปลเอกสารมีความสะดวก รวดเร็ว

          โดยทั่วไปแล้ว การเลือกใช้บริการแปลเอกสารจากศูนย์แปลภาษาส่วนใหญ่มักจะมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยาก ซึ่งจะเริ่มต้นจากการส่งเอกสารที่จะต้องการจะแปลให้กับบริษัทรับแปลเอกสารเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาในการแปล ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการของการพูดคุย ต่อรองราคา การวางมัดจำในการแปลเอกสาร และการรอรับเอกสารแปลในท้ายที่สุด ซึ่งถึงแม้ว่าขั้นตอนเหล่านี้จะฟังดูสะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก แต่ในบางบริษัทรับแปลเอกสารนั้นก็มีการกำหนดวิธีในการติดต่อสื่อสารหรือการจัดส่งเอกสารที่สร้างความยุ่งยากและทำให้ผู้บริการต้องเสียเวลาไปโดยไม่จำเป็นได้ อย่างเช่น การต้องติดต่อและส่งไฟล์เอกสารผ่านทางอีเมลเท่านั้น หรือการต้องมารับเอกสารด้วยตัวเองที่บริษัทเท่านั้น เป็นต้น เพราะฉะนั้นแล้วผู้ใช้บริการแปลเอกสารจึงควรสอบถามถึงรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านี้ให้ดีก่อนการเริ่มงาน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากเหล่านี้


8. การแก้ไขเอกสารที่แปล

          แม้ว่าบริษัทรับแปลเอกสารจะมีความชำนาญในการแปลเอกสาร รวมไปถึงการช่วยในการจัดวางเนื้อหาและรายละเอียดอื่น ๆ ของเอกสารมากแค่ไหน แต่ความผิดพลาดในการแปลเอกสาร อย่างเช่น การพิมพ์ การสะกดคำ ไวยากรณ์ ระดับภาษา คำทับศัพท์ การขึ้นย่อหน้า การจัดวางรูปภาพประกอบ รวมไปถึงการเว้นช่องว่างระหว่างบรรทัดต่าง ๆ ก็ถือเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วผู้ใช้บริการแปลเอกสารจึงควรพูดคุยและทำข้อตกลงกับศูนย์แปลเอกสารให้ดีว่า หากมีข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นทางบริษัทจะมีการรับผิดชอบอย่างไร รับผิดชอบภายในระยะเวลาแค่ไหน หรือถ้าหากเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่อยากแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับงานแปลเอกสารที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไปมากที่สุด


9. บริษัทรับแปลเอกสารมีผู้ให้บริการเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ

          การมีบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกพิจารณาบริษัทรับแปลภาษา เนื่องจากในบางครั้งเมื่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการแปลเอกสารหรือแปลภาษาที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการด้านนี้มาก่อนอาจทำให้เราไม่เข้าใจในขั้นตอนและวิธีการในการทำงานที่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดในเรื่องของระยะเวลาที่ต้องรอเอกสาร หรือระยะเวลาในการแก้ไขเอกสาร ซึ่งอาจส่งผลต่อกำหนดการในการทำงานได้ ส่งผลให้การมีผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญที่จะคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานต่าง ๆ ในการแปลเอกสารในทุกขั้นตอน จึงช่วยให้เราสามารถเข้าใจวิธีการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง หรือหากมีข้อสงสัยในขั้นตอนไหนก็สามารถพูดคุยสอบถามได้อย่างตรงจุดนั่นเอง


ศูนย์แปลเอกสาร 108 Translation มาตรฐานงานแปลสูง ตรงต่อเวลา ราคามิตรภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 10+ ในบริการงานแปลเอกสารและแปลภาษา

          เพื่อให้การแปลเอกสารสำคัญต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สละสลวย และมีการจัดวางเนื้อหาที่น่าอ่านไม่แพ้เอกสารต้นฉบับ การเลือกใช้บริษัทแปลเอกสารที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดในการเลือกใช้บริการศูนย์แปลเอกสาร โดย 108 Translation เราคือศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการในด้านการแปลภาษา แปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน รวมไปถึงมีบริการจัดหาล่ามนานาชาติ ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลภาษา และการแปลเอกสารสำคัญ ๆ มามากกว่า 10 ปี และมีการบริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์แปลภาษาจริง จบการศึกษามาเฉพาะด้าน รับรองคุณภาพเอกสารทุกฉบับ โดยผู้ที่มาใช้บริการแปลภาษากับเราจะได้รับมอบงานแปลเอกสารที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องครบถ้วน ในราคายุติธรรมที่สามารถจับต้องได้อย่างแน่นอน

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ศูนย์แปลเอกสาร และแปลภาษา 108 Translation
ให้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล บริการแปลเอกสารด่วน 

บริการแปลภาษา นานาชาติ จัดหาล่ามแปลภาษา นานาชาติ

โทรศัพท์ : 02-001-1549

แฟกซ์ : 02-001-5283

โทรศัพท์มือถือ : 063-271-7591

อีเมล : 108translations@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.108translation.com

LINE : @108Translations

 

Visitors: 533,751