เลือกบริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารจากบริษัทน่าเชื่อถือให้ดูแลเอกสารสำคัญของคุณ

ทำไมบริษัทแปลเอกสารและรับรองเอกสารถึงสำคัญ

 

     หลาย ๆ คนเวลาต้องไปต่างประเทศ อาจมีความจำเป็นที่ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาทางการในประเทศนั้น ๆ และบางเอกสารต้องมีการรับรองเอกสารในงานแปลด้วย เรามาดูเหตุผลของการต้องใช้บริการการแปลเอกสารและรับรองเอกสารจากบริษัทที่น่าเชื่อถือกันเลยค่ะ


1. ต้องใช้นักแปลเอกสาร แปลภาษามืออาชีพเฉพาะด้านนั้น ๆ

     บุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกฝนเทคนิคการแปลเอกสาร แปลภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการแปล มักจะแปลแต่ละคำในประโยคโดยมีความหมายตามตัวอักษร ซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้ความหมายของภาพใหญ่ในประโยค ย่อหน้า หรือเอกสารขาดหายไป ยกตัวอย่าง เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแปลคู่มือของบริษัทหรือฝ่ายการตลาดทำงานเกี่ยวกับแคมเปญข้ามวัฒนธรรม นักแปลภาษา แปลเอกสารมืออาชีพจะรับรองว่าข้อความของคุณได้รับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง


2. หลีกเลี่ยงการได้งานแปลเอกสารที่ไม่มีคุณภาพ

     ในกรณีที่คุณจ้างแปลงานกับฟรีแลนซ์ที่ไม่มีประสบการณ์ หรือไม่มีคุณภาพ คุณก็เสี่ยงจะได้งานแปลที่ผิดทั้งในด้านของความหมาย ไวยากรณ์และการสะกดคำ เช่น เอกสารทางธุรกิจทุกฉบับของคุณควรมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทคุณ ดังนั้นคุณจึงต้องจ้างนักแปลมืออาชีพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแปล เพื่อที่งานแปลจะได้ออกมาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

3. สามารถใช้คำศัพท์ได้อย่างเหมาะสม

     คำศัพท์เฉพาะอุตสาหกรรมทำให้เกิดความท้าทายในการแปลเอกสาร นักแปลมืออาชีพมักจะรู้ข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมที่เหมาะสม และที่สำคัญกว่านั้นพวกเขารู้ว่าเมื่อใดที่จำเป็นต้องค้นคว้าเพิ่มเติม แม้ว่าพวกเขาจะเชี่ยวชาญ แต่นักแปลทุกคนก็มีศักยภาพที่จะใช้ถ้อยคำที่แตกต่างกันไป ดังนั้นคุณจึงควรจ้างนักแปลมืออาชีพที่มาจากบริษัท


4. สามารถแก้ปัญหาจัดเค้าโครงงานแปลได้

     งานแปลจำนวนมากได้รับการจัดรูปแบบ เพื่อสะท้อนถึงแบรนด์ของบริษัท แต่ให้พิจารณาถึงความท้าทายในการออกแบบงานแปล โดยการจัดรูปแบบเอกสารงานแปลภาษาอังกฤษสามารถเพิ่มความยาวได้ถึง 30 % ส่วนเรื่องสี แบบอักษร และกราฟิกก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
งานแปลมักต้องการผู้เชี่ยวชาญในการเผยแพร่งานแปลข้ามประเทศ ดังนั้นจึงสะท้อนถึงเป้าหมายของงานแปลบนต้นฉบับได้อย่างถูกต้อง


5. การรับรองเอกสาร

     บริษัทที่มีบริการแปลเอกสารควรที่จะมีบริการรับรองเอกสารจากบริษัทแปลเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ตรวจสอบและดูแลพิธีการทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแปลที่มีการรับรองเอกสาร เหล่านี้มักจะต้องใช้เอกสารทางการศึกษา หรือเอกสารราชการ เช่นประกาศนียบัตรต่างประเทศและใบรับรองผลการเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ 

ในงานแปลรับรองคุณภาพไม่ใช่ประเด็น แต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเป็นทางการของบริษัทมากกว่า โดยนักแปลมืออาชีพสามารถนำเสนอเอกสารที่แปลแล้วต่อทนายความ ต่อมาผู้แปลจะถูกขอให้ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งจะต้องมีตราประทับอย่างเป็นทางการ และลายเซ็นต์ของทนายความจะทำให้เกิดผลบังคับใช้


การแปลที่ผ่านการรับรองเอกสาร หมายถึง นักแปลหรือผู้ให้บริการภาษา (LSP) ได้ออกเอกสารที่ลงนามโดยประกาศว่าการแปลที่ทำขึ้นนั้นเป็นเอกสารต้นฉบับที่ถูกต้องและเป็นจริง โดยปกติแล้วจะต้องมีการแปลที่ผ่านการรับรองเมื่อส่งเอกสารทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงใบจดทะเบียนสมรส ใบมรณะหรือสูติบัตร เอกสารประกอบการย้ายถิ่นฐาน ใบรับรองผลการเรียน ข้อตกลงการบริการหรือสัญญาทางธุรกิจที่ไม่ได้เขียนในภาษาราชการของประเทศที่จะส่งเอกสาร


ในทางกลับกันการแปลที่ผ่านการรับรองเอกสารไม่จำเป็นต้องทำโดยนักแปลที่ผ่านการรับรอง แต่เป็นการแปลที่นักแปลผ่านการรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องและมีความแม่นยำของเอกสารต้นฉบับหรือต้นฉบับ ใบรับรองที่ลงนามจะรวมอยู่ในการแปลที่สมบูรณ์เมื่อส่งมอบให้กับลูกค้า


6. การแปลที่ผ่านการรับรองจะมีผลทางกฏหมาย

     บริษัทแปลที่มีชื่อเสียงมักจะมอบหมายงานแปลที่ต้องการการรับรองเอกสารโดยนักแปลที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์สูง เป็นมาตรฐานสำหรับบริษัทแปลที่จะต้องให้บรรณาธิการตรวจทานการแปลขั้นสุดท้าย เมื่องานแปลผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับการรับรองเอกสาร การแปลที่ผ่านการรับรองทางกฎหมาย เป็นเหตุผลที่รัฐบาลและหน่วยงานทางกฎหมายมักต้องการงานแปลที่ผ่านการรับรอง สำหรับเอกสารทางกฎหมายทุกประเภท จำเป็นต้องมีการแปลที่ผ่านการรับรอง ตัวอย่างเช่น บันทึกการทดลองใช้หรือหลักฐานที่มีอยู่ในภาษาอื่น


การย้ายถิ่นฐานเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการแปลที่ผ่านการรับรอง หากคุณกำลังยื่นขอวีซ่าชั่วคราวหรือวีซ่าย้ายถิ่นฐานที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกากำหนดให้ต้องส่งเอกสารส่วนตัวทั้งหมดของคุณเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาทางการของสหรัฐอเมริกา ในกรณีคุณไปสหรัฐอเมริกา คุณต้องแปลเอกสารของคุณเป็นภาษาอังกฤษและเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรอง


นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อโดยการสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะต้องส่งคำแปลใบรับรองผลการเรียนและอนุปริญญาที่ได้รับการรับรอง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนต่าง ๆ ที่ต้องส่งสำเนาต้นฉบับพร้อมการแปลที่ผ่านการรับรอง


งานแปลที่มีการรับรองเอกสาร ส่วนใหญ่มักจะเป็นเอกสารด้านการศึกษา เช่น ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรต่างประเทศ นักแปลสามารถนำงานของตนไปให้ทนายความลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรจะถือว่าถูกต้อง เมื่อทนายความได้ลงนามและประทับตราอย่างเป็นทางการ


เราจะเห็นประโยชน์ของการใช้บริการการแปลเอกสารและรองรับเอกสารที่น่าเชื่อถือกันแล้วนะคะ ว่ามีความสำคัญอย่างไร หากสนใจแปลเอกสารและรับรองเอกสารจากบริษัทแปลเอกสารมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์นาน 10 ปี ยินดีให้บริการ

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

ศูนย์แปลเอกสาร และแปลภาษา 108 Translation
ให้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล บริการแปลเอกสารด่วน 

บริการแปลภาษา นานาชาติ จัดหาล่ามแปลภาษา นานาชาติ

โทรศัพท์ : 02-001-1549

แฟกซ์ : 02-001-5283

โทรศัพท์มือถือ : 063-271-7591

อีเมล : 108translations@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.108translation.com

LINE : @108Translations

 

Visitors: 531,909